PL /  EN

POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO

Niniejsza Polityka prywatności  jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających serwis oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem lub współpracujących z naszą firmą. Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KTO JEST ADMINISTRATOREM?

 

Administratorem danych  jest Timago International Group Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, dalej zwany TIMAGO; REGON: 241065719; NIP: 6482687500; KRS: 0000315309
Kontakt z administratorem: e-mail: info@timago.com; telefon:+48 33 499 50 10.

 

 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH


Aby zapewnić, ze Państwa dane będą chronione oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Panią Annę Adamczyk, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez adres mailowy: anna@timago.com w temacie wiadomości wpisując: „Kontakt w sprawie moich danych osobowych” lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.


JAKIE SĄ CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH?

Administrator biorąc pod uwagę całokształt swojej działalności co do zasady będzie przetwarzać Państwa dane w następujących celach:

a) przesyłania informacji handlowej/rejestracji w Panelu Kontrahenta/uzyskaniu dostępu do portalu B2B (na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO);
b) podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą w celu nawiązania współpracy, zawarcia umowy oraz kontaktu w czasie jej trwania / obsługi zapytań kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, adresów mailowych dostępnych na stronie internetowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze: w tym w celu obsługi reklamacji/rozpatrywania skarg/ wystawiania faktur / realizacji wysyłek /archiwizowania dokumentacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń / realizacji bieżącej współpracy / oferowania Państwu bezpośrednio produktów i usług własnych (promowanie własnej działalności)    - co jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

GDZIE PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE?

Przetwarzane przez nas dane osobowe są przechowywane na naszych serwerach zlokalizowanych na terytorium RP i nie są przekazywane poza ten obszar.


JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA?

Przysługują Państwu następujące prawa:

Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających  przetwarzaniu.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych  osobowych, które są nieprawidłowe.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a.        Kiedy dane są nieprawidłowe - na czas do ich poprawy

b.   Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

c.      Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania na podstawie (art. 19 RODO)

 

Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo, o którym w niniejszym punkcie, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO)

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (marketing bezpośredni) osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim  przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

WAŻNE: prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego, a także prawo do cofnięcia zgody co do danych przetwarzanych na jej podstawie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku naruszenia powyższych uprawnień albo stwierdzenia przez Państwa, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z obowiązującym prawem, użytkownikowi serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adresem: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

PRZEZ JAKI OKRES BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE?


Podane dane osobowe w zależności od celu ich przetwarzania będą przez poniższe okresy:
- dokumenty rozliczeniowe – księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba, że ustawy podatkowe stanowią inaczej;

- dokumenty związane z reklamacjami – będą przetwarzane przez 2 lata po rozliczeniu reklamacji;

- zgoda - w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania, a w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (marketing bezpośredni) – do czasu wniesienia sprzeciwu;

- dane dla celów dochodzenia roszczeń – w przypadku braku zapłaty lub innych roszczeń przez okres konieczny do dochodzenia roszczenia (przedawnienie).

Przepisy szczególne mogą przewidywać odmienne uregulowania w zakresie przechowywania określonych kategorii danych. Administrator danych będzie zawsze w takich przypadkach działał zgodnie z takimi uregulowaniami.

 

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ PAŃSTWA ODBIORCY DANYCH?


Odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie pisemnego upoważnienia oraz jeśli to konieczne, w szczególnych wypadkach podmioty przetwarzające na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora np. pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, organom i instytucjom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków, podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność.

 

INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak imię nazwisko, adres, NIP ewentualnie adresu e-mail, numeru telefonu jest wymagane w celu: rozpoczęcia współpracy / zawarcia umowy / załozeniu konta w Panelu Kontrahenta / nadaniu dostępu do Panelu B2B / realizacji i ustalenia szczegółów zamówienia /  wystawienia rachunku / faktury / obsługi reklamacji i dochodzenia roszczeń a ich nie podanie z wyjątkiem adresu e-mail i nr telefonu spowoduje niemożność zawarcia i wykonania umowy.
Podanie innych danych jest dobrowolne.


ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI


Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją a zawsze są konsultowane przez naszego pracownika. Możemy jednak nasze decyzje o zawarciu współpracy lub zmianie jej warunków podjąć w oparciu o ocenę wiarygodności płatniczej, o fakty zalegania z zapłatą wobec nas lub innych podmiotów, odnotowanych w systemach informatycznych, progach i limitach osiąganych przez Panią/Pana, rodzajach towarów i usług dotychczas nabywanych.


PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH


Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

                                                                                 II. PLIKI COOKIES

W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronach serwisu, jednakże w ramach tej czynności Administrator nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:
- serwis zbiera automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies;
- poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników serwisu dane, w formularzach dostępnych na stronach serwisu;
- poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Czym są te pliki?
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników serwisu, dotyczące danej wizyty użytkownika w serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies,
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika serwisu ustawień i dostosowanie serwisu do użytkownika serwisu, np. w zakresie wybranego języka.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika serwisu.

W przeważającej ilości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Użytkownicy serwisu mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in w sposób, który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika serwisu o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w jego urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

                                                           III. OCHRONA GROMADZONYCH DANYCH

 

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;

b)zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

-  Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

- Dostęp do konta w  Portalu kontrahenta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

- Certyfikat SSL.

- Administrator nie wymaga rejestracji od osób korzystających z Serwisu jako Użytkownicy.

- Korzystanie z Serwisu jako Kontrahent wymaga wcześniejszej rejestracji, w celu korzystania z zasobów, polegającej na wypełnieniu formularza i dopełnieniu czynności rejestracyjnych. Podanie przez Kontrahenta wymaganych formularzem rejestracyjnym danych, zgoda na ich przetwarzanie oraz akceptacja Regulaminu są obowiązkowe.

Dane rejestrowane automatycznie: TIMAGO może automatycznie pobierać dane takie jak: liczba wejść na stronę, adres IP, typ przeglądarki, liczba odsłon, wizyt, czas korzystania z Serwisu, statystyk pobierania plików. Informacje te, jeżeli będą rejestrowane, mogą zostać wykorzystane wyłącznie na potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, a także opracowania ewentualnych statystyk.

                                                           IV.  JAK MOGĘ SKORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW?

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się z nami skontaktować poprzez adres mailowy: anna@timago.com w temacie wiadomości wpisując: „Kontakt w sprawie moich danych osobowych” lub pisemnie na adres naszej siedziby. 
 
 
 
powrót / Strona główna