PL /  EN

REGULAMIN PORTALU I KORZYSTANIA Z ZASOBÓWREGULAMIN PORTALU I KORZYTANIA Z ZASOBÓW
Timago International Group Spółka z o.o. i spółka – spółka komandytowa
 


§1 Informacje podstawowe


 1. Właścicielem, Administratorem Danych oraz Administratorem serwisu internetowego mieszczącego się pod domeną www.timago.com oraz www.timago.pl jest Timago International Group Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, NIP: PL 6482687500, REGON: 241065719, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000315309.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Regulamin wskazuje także Kontrahentom Timago International Group Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej właściwe formy i zasady korzystania z zasobów (materiałów marketingowych).
 4. Zasoby takie, jak: fotografie, opisy, logotypy, katalogi itp. oraz inne, co do których Timago International Group Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej ma pozwolenie na ich wykorzystywanie i udostępnianie korzystają z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U.2006.90.631 z późniejszymi zm.], na mocy to której prawo do korzystania i rozpowszechniania tych materiałów przysługuje Timago International Group Spółka  z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej.


§2 Definicje


 1. TIMAGO – Administrator, Administrator Danych, Właściciel czyli spółka zarządzająca serwisem internetowym mieszczącym się pod domeną www.timago.com oraz www.timago.pl, tj. Timago International Group Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej.
 2. Serwis internetowy (Portal) – materiały i treści, a także inne zawartości mieszczące się pod domeną www.timago.com oraz www.timago.pl, zwany dalej Serwisem.
 3. Partner biznesowy – firma, z którą spółka Timago International Group Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa siedzibą w Bielsku-Białej współpracuje w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Serwis, w tym osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 5. Kontrahent – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej współpracująca z Timago International Group Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa, otrzymująca dostęp do Zasobów, poprzez możliwość czasowego logowania się lub przez przekazanie w ich w innej formie.
 6. Panel Kontrahenta – zakładka Serwisu, w której po zalogowaniu się udostępnione zostają Klientowi Zasoby portalu.
 7. Zasoby (materiały marketingowe) – fotografie, opisy, logotypy, katalogi, inne zawartości i materiały, udostępnione Klientowi.
 8. Rejestracja – proces kwalifikacji Użytkownika w celu uzyskania statusu Kontrahenta, polegający na nadaniu indywidualnego loginu oraz hasła umożliwiających czasowe logowanie się w Panelu Kontrahenta. Login i hasło mogą być nadane jedynie Kontrahentom.
 9. Login – nazwa jednoznacznie identyfikująca Kontrahenta.
 10. Hasło – ciąg znaków znany wyłącznie Kontrahentowi, wykorzystywany w procesie uwierzytelniania. Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków (w tym: duże i małe litery oraz cyfry lub znaki specjalne).
 11. Regulamin – dokument określający prawa i obowiązki Użytkowników i Kontrahentów, ogólne zasady korzystania z Serwisu oraz wykorzystania Zasobów.
 12. Polityka prywatności – dokument będący integralną częścią Regulaminu.


§3 Zasady korzystania z serwisu


 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Kontrahentów korzystających z Serwisu TIMAGO.
 2. Każdy Użytkownik oraz Kontrahent korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść. Akceptacja regulaminu jest także warunkiem rejestracji Użytkownika, jako Kontrahenta.
 3. W przypadku braku akceptacji treści Regulaminu przez Użytkownika i/lub Kontrahenta należy opuścić Serwis.
 4. TIMAGO upoważnia Użytkowników i Kontrahentów do korzystania z Serwisu w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu.
 5. Osoby upoważnione do korzystania z Serwisu nie nabywają żadnych praw autorskich do materiałów i treści, które należą do TIMAGO lub co do których TIMAGO ma pozwolenie na ich wykorzystywanie i udostępnianie.
 6. Osoby upoważnione do korzystania z Serwisu nie mogą bez zgody TIMAGO udostępniać treści zamieszczonych w serwisie osobom trzecim, jak również udostępniać im loginu i hasła w celu logowania, jako Kontrahent.
 7. Nazwa i logo TIMAGO oraz produktów, a także nazwy i logotypy jego Partnerów biznesowych nie mogą być kopiowane, powielane oraz rozpowszechniane chyba, że TIMAGO wyrazi na to zgodę w formie pisemnej (e-mail- zapytanie wysłane na adres: info@timago.com).
 8. Po stronie Kontrahenta Serwisu istnieje możliwość rezygnacji z otrzymywania przez nich informacji handlowych. Prośbę o usunięcie z bazy mailingowej należy wystosować do TIMAGO drogą mailową na adres info@timago.com. Po otrzymaniu takiej prośby adres mailowy w bazie TIMAGO zostanie niezwłocznie deaktywowany.
 9. TIMAGO nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu, a w szczególności spowodowane działaniem sił wyższych, których nie można było przewidzieć, np. awarii sprzętu lub innych przyczyn technicznych, działaniem osób trzecich, sił natury itp.
 10. TIMAGO zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Serwisu związanych z koniecznością przeprowadzania niezbędnych czynności konserwatorskich, a także aktualizacji materiałów i treści.
 11. TIMAGO zastrzega sobie prawo do zmian treści oraz aktualizacji plików i dokumentów, bez uprzedniego informowania Użytkownika i Kontrahenta.


§4 Rejestracja Kontrahenta w Serwisie


 1. Zarejestrowanie Kontrahenta w Serwisie polega na wypełnieniu przez niego formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie oraz określeniu indywidualnego loginu i hasła. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego TIMAGO podejmuje decyzję o akceptacji, bądź odmowie rejestracji upoważniającej Kontrahenta do korzystania z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie. Akceptacja rejestracji możliwa jest wyłącznie przez TIMAGO.  
 2. Każdy Kontrahent wypełniający formularz oświadcza, że:
 • Jest osobą upoważnioną do reprezentowania podmiotu wskazanego w formularzu oraz, że podane dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
 • Zapoznał się z warunkami Regulaminu i akceptuje całą jego treść,
 • Wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych niezbędnych do dokonania czynności związanych z procesem jego rejestracji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych 29.08.1997r. (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zmianami);
 1. Użytkownik może ubiegać się o nadanie statusu Kontrahenta, który posiada uprawnienia do czasowego logowania się do Panelu Kontrahenta i korzystania z udostępnianych tam materiałów wyłącznie w przypadku, gdy podjęta została współpraca handlowa pomiędzy Timago International Group Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa a podmiotem ubiegającym się (Kontrahentem).
 2. TIMAGO zastrzega sobie prawo do podejmowania samodzielnych i niezależnych decyzji o Rejestracji, bądź jej odmowie, w stosunku do każdego Kontrahenta, a także do nadawania Kontrahentowi uprawnień wyłącznie do czasowego logowania się w Serwisie w okresie ustalonym przez TIMAGO.
 3. Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych przez niego w formularzu rejestracyjnym w przypadku, gdy dane te ulegną zmianie. Zmiany danych należy dokonać poprzez aktualizację danych w panelu Kontrahenta lub przesłanie informacji o zmianie na adres info@timago.com.
 4. Kontrahentowi przysługuje prawo do wglądu w podane przez niego dane firmowe, ich zmiany, a także wyrejestrowania się z Serwisu. W każdym z podanych przypadków należy wystosować prośbę do TIMAGO w formie mailowej na adres info@timago.com


§5 Treści i materiały umieszczone w serwisie oraz prawa autorskie


 1. Zabrania się kopiowania, pobierania, powielania, utrwalania, publikowania oraz modyfikacji wszelkich treści, materiałów i plików udostępnionych w Serwisie przez TIMAGO.
 2. Zakaz kopiowania, pobierania i publikowania treści, materiałów i plików nie dotyczy Kontrahentów, którzy otrzymali od TIMAGO dostęp do Zasobów – materiałów i plików, jednakże ich kopiowanie, pobieranie oraz publikowanie możliwe jest wyłącznie w okresie aktywności konta.
 3. Czasowy dostęp Kontrahenta do treści, materiałów i plików nie oznacza w żadnej chwili przeniesienia na niego praw do udostępnionych materiałów, o których mowa powyżej.
 4. TIMAGO oświadcza, że część publikowanych treści, materiałów oraz plików jest wyłącznie jego własnością i do niego należą prawa autorskie.
 5. Jednocześnie TIMAGO oświadcza, że treści, materiały oraz pliki, które nie są jego własnością zostały zamieszczone w Serwisie za zgodą ich prawnego właściciela i nie naruszają praw osób trzecich.
 6. Zamieszczone w Serwisie treści, materiały oraz pliki pozostają chronione prawem. W przypadku stwierdzenia przez TIMAGO naruszenia warunków, o których mowa w pkt. 1 i 2, TIMAGO może za każde takie naruszenie żądać natychmiastowego naprawienia lub usunięcia publikowanych materiałów, treści oraz plików wykorzystanych niezgodnie z Regulaminem.
 7. TIMAGO może zażądać natychmiastowego naprawienia lub usunięcia publikowanych materiałów, także w przypadku zgłoszenia do TIMAGO roszczeń przez osobę pokrzywdzoną na skutek naruszenia zakazów (pkt.1 i 2) lub innych regulowanych przepisami prawa.


§6 Polityka prywatności


 1. Polityka prywatności jest integralną częścią niniejszego Regulaminu i stanowi jego Załącznik nr 1.
 2. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności TIMAGO niezwłocznie zamieści na swojej stronie jej treść.
 3. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności jej zmiany wchodzą w życie z dniem jej ogłoszenia w zakładce na stronie Serwisu.
 4. Treść aktualnego załącznika Polityka prywatności znajduje się w zakładce na stronie portalu.


§7 Zmiany w regulaminie


 1. TIMAGO przysługuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w części lub całości.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu jego nowe brzmienie zaczyna obowiązywać w chwili publikacji w zakładce na stronie Serwisu.


§8 Postanowienia końcowe


 1. TIMAGO informuje, że treści, materiały oraz pliki znajdujące się w serwisie mogą odnosić się do wyrobów medycznych wprowadzonych do systemu refundacji ze środków publicznych. Jednocześnie TIMAGO oświadcza, że treści, materiały oraz pliki, o których mowa powyżej nie stanowią zachęty do zakupu wyrobów medycznych, o których mowa w art. 49 ust.3 Ustawy z dnia 12.05.2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, lecz mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Treści, materiały oraz pliki przesyłane w formie mailowej zarejestrowanemu Kontrahentowi nie stanowią zachęty do zakupu wyrobów medycznych refundowanych ze środków publicznych, lecz mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. Treści, materiały oraz pliki znajdujące się w Serwisie lub przesyłane w formie mailowej do zarejestrowanego Kontrahenta nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w szczególności: Ustawy o prawie autorskim, Ustawy o ochronie własności przemysłowej oraz Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 5. W przypadku wystąpienia sytuacji spornej i braku przesłanek do jej polubownego rozstrzygnięcia Strony konfliktu wzajemnie oświadczają, że właściwym organem do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy dla siedziby TIMAGO.
 6. Regulamin jest dostępny w siedzibie TIMAGO, a także w zakładce Regulamin, na stronie internetowej www.timago.com.
 7. Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 23 maja 2018r. 

 
 
 
 
powrót / Strona główna