KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z ADMINISTRATOREM NP. POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Administratorem danych pozyskanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest  TIMAGO International Group sp. z o.o. i spółka - sp.k. z siedzibą w Bielsku-Białej ( 43-316) przy ulicy Karpackiej 24/12 (zwana dalej Spółką). Dane z niniejszego formularza są przetwarzane w jedynie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią). Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.

Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem wymiany informacji z nasza Spółką.

W razie pytań i/lub wątpliwości mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Anną Adamczyk mailowo: odo@timago.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres naszej siedziby: ul. Karpacka 24/12 43-316 Bielsko-Biała z dopiskiem „Ochrona danych”.

Dane z niniejszego formularza są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom Spółki z działu do którego kierowane jest zapytanie.

Przesłane zapytanie będą przechowywane tak długo jak długo będzie trwać nasza korespondencja oraz do 1 roku po jej zakończeniu.

Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienie z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych oraz ich do przenoszenia. Mają państwo także prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administrator danych
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest TIMAGO International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka - spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej (43-316) ul. Karpacka24/12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000315309, NIP: 6482687500, REGON: 241065719; telefon: +4833 499 50 10; e-mail: info@timago.com

II. Inspektor danych osobowych:
1. Aby zapewnić, ze Państwa dane będą chronione oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez adres mailowy: odo@timago.com w temacie wiadomości wpisując: „Kontakt w sprawie moich danych osobowych” lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania:
Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1. w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO)

IV. Prawo do sprzeciwu:
1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych
1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania.
2. Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż przez 3 lata.
3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będą przechowywane:
a. do momentu wniesienia sprzeciwu,
b. w przypadku postępowania reklamacyjnego przez okres niezbędny do zamknięcia tego postępowania i prze okres 2 lat od rozliczenia reklamacji.

VI. Odbiorcy danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe):
1. Kancelaria adwokacka, przedstawiciele handlowi, firmy kurierskie, Poczta Polska, banki, internetowe systemy płatności, podmioty świadczące usługi techniczne, którym powierzono przetwarzanie danych (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmioty realizujące usługi hostingowe), podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3. prawo do usunięcia danych,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
1. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i rozpoczęcia współpracy.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
1. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

X. Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
Administrator danych
1. Administratorem danych osobowych Pracowników jest TIMAGO International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka - spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej (43-316) ul. Karpacka24/12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000315309, NIP: 6482687500, REGON: 241065719; telefon: +4833 499 50 10; e-mail: info@timago.com
2. Aby zapewnić, ze Państwa dane będą chronione oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez adres mailowy: odo@timago.com w temacie wiadomości wpisując: „Kontakt w sprawie moich danych osobowych” lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
3. Administrator będzie przetwarzał dane Pracownika w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią adwokacką, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Pracownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Pracownik ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Dane osobowe Pracownika będą przechowywane przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. Zgodnie z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją;
2. Pracownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy anna@timago.com
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji umowy o pracę.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe Pracownika.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW

1. Administratorem danych osobowych Byłych Pracowników jest TIMAGO International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka - spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej (43-316) ul. Karpacka24/12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000315309, NIP: 6482687500, REGON: 241065719; telefon: +4833 499 50 10; e-mail: info@timago.com
2. Aby zapewnić, że Państwa dane będą chronione oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez adres mailowy: odo@timago.com w temacie wiadomości wpisując: „Kontakt w sprawie moich danych osobowych” lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
3. Pana/Pani dane są przetwarzane w celu zrealizowania obowiązków Administratora jako pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem, a także dla zrealizowania obowiązków Administratora jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy i płatnika składek ZUS – art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO.
4. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń Pana/Pani dane mogą być przetwarzane również w celu obrony/dochodzenia tych roszczeń - jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO; art. 9 ust. 2 lit. F RODO).
5. Podanie przez Pana/Panią danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych.
6. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią adwokacką, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Pracownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do Pana/ Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub graniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
9. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
10. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH KONTAKTOWYCH PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych:
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych do realizacji zamówienia jest TIMAGO International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka - spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej (43-316) ul. Karpacka24/12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000315309, NIP: 6482687500, REGON: 241065719; telefon: +4833 499 50 10; e-mail: info@timago.com

II. Inspektor danych osobowych:
1. Aby zapewnić, ze Państwa dane będą chronione oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez adres mailowy: odo@timago.com w temacie wiadomości wpisując: „Kontakt w sprawie moich danych osobowych” lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

III. Adres: TIMAGO International Group sp. z o.o. i spółka - sp.k. ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała.

IV. Cele i podstawy przetwarzania:
1. Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało utrudnieniem dostawy towaru.
V. Odbiorcy danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe):
1. Dane z zebrane na bazie zgody są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom Spółki związanym z realizacją dostawy, firmami kurierskimi z którymi Spółka współpracuje. , kancelaria adwokacka, Poczta Polska, podmioty świadczące usługi techniczne, którym powierzono przetwarzanie danych (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmioty realizujące usługi hostingowe, serwis sprzętu), podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

VI. Okres przechowywania danych
1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy lub do momentu wycofania zgody. Po tym okresie dane zebrane na bazie zgody zostaną usunięte.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3. prawo do usunięcia danych,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
1. Nie podejmujemy decyzji zautomatyzowanych.

IX. Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

X. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

JAK MOGĘ SKORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW?

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się z nami skontaktować poprzez adres mailowy: odo@timago.com w temacie wiadomości wpisując: „Kontakt w sprawie moich danych osobowych” lub pisemnie na adres naszej siedziby. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE FACEBOOK TIMAGO INTERNATIONAL GROUP

Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które:

Administratorem danych osobowych Klientów jest TIMAGO International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka - spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej (43-316) ul. Karpacka24/12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000315309, NIP: 6482687500, REGON: 241065719; telefon: +4833 499 50 10; e-mail: info@timago.com

 1. Informacje ogólne:
 2. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:
 1. identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas
  w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
 2. podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 3. inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 4. zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
 5. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
 6. treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji);
 7. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.

III. Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu prowadzenia fanpage pod nazwą TIMAGO INTERNATIONAL GROUP na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności
  z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f. RODO) – test równowagi dostępny u Administratora;
 2. w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – test równowagi dostępny u Administratora;
 3. w celu podjęcia działań zmierzających do  zawarcia umowy z uwagi na Państwa zainteresowanie naszymi produktami i/lub usługami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 1. Odbiorcy danych:

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
 2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z nami przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpaga;
 3. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook deklaruje, wykorzystywanie typowych klauzul umownych zatwierdzone przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów – więcej: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 1. Okres przechowywania danych:
  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.: 
 2. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO: 
  W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
 3. a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
  c) prawo do usunięcia danych,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 4. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. f) prawo do przenoszenia danych,
  g) prawo do cofnięcia zgody –  w przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy; 
 2. w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora; 
 3. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
 4. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 5. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 6. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową lub list przesłany pocztą tradycyjną na adres naszej siedziby w Bielsku-Białej lub osobiście w naszej siedzibie.

VII. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 

 1. Skarga do organu nadzorczego:
  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce
  (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.
 2. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:
  Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.