Contact us

+48 33 499 50 01
Monday - Friday: 8:00 - 16:00
info@timago.com

Timago focuses on the comprehensiveness of the offer so as to provide its customers in Europe with constant access to high quality equipment. We encourage you to cooperate with us.

Write to us

Choose languages

OUR GOAL

Timago focuses on the comprehensiveness of the offer, so as to provide its customers in Europe with constant access to high quality equipment. We encourage you to cooperate with us.

BECOME OUR PARTNER

Contact our Export Department by phone at +48 33 499 50 01 or by e-mail: export@timago.com. Your data will be forwarded to a salesperson who will immediately contact you to present our offer as well as terms and advantages of our partnership. We express hope for long-term and fruitful cooperation.

WHERE TO FIND US

The company’s headquarters is located in Bielsko-Biała, while warehouses and logistics are in Zabrze. The region - Silesia, is the largest industrial district in Poland, which also includes the main logistics centers of transport companies. Our warehouses cover over 3300m2 of storage space, which results in the company’s potential and constant availability of products.

Location/map

OUR GOAL

Timago focuses on the comprehensiveness of the offer, so as to provide its customers in Europe with constant access to high quality equipment. We encourage you to cooperate with us.

BECOME OUR PARTNER

Contact our Export Department by phone at +48 33 499 50 01 or by e-mail: export@timago.com. Your data will be forwarded to a salesperson who will immediately contact you to present our offer as well as terms and advantages of our partnership. We express hope for long-term and fruitful cooperation.

WHERE TO FIND US

The company’s headquarters is located in Bielsko-Biała, while warehouses and logistics are in Zabrze. The region - Silesia, is the largest industrial district in Poland, which also includes the main logistics centers of transport companies. Our warehouses cover over 3300m2 of storage space, which results in the company’s potential and constant availability of products.

Location/map

JNÁŠ CÍL

Společnost Timago se zaměřuje na komplexnost nabídky, aby svým zákazníkům v Evropě poskytla nepřetržitý přístup k vysoce kvalitnímu vybavení. Zveme vás ke spolupráci.

STAŇTE SE NAŠÍM PARTNEREM

Kontaktujte naše exportní oddělení telefonicky na čísle +48 33 499 50 01 nebo e-mailem: export@timago.com. Vaše údaje budou předány obchodnímu zástupci, který vás bude neprodleně kontaktovat a seznámí vás s naší nabídkou, podmínkami a výhodami našeho partnerství. Věříme v dlouhodobou a přínosnou spolupráci.

KDE NÁS NAJDETE

Sídlo společnosti se nachází ve městě Bielsko-Biała, sklady a logistika pak v Zabrze. Tento region – Slezsko, je největší průmyslovou oblastí v Polsku, která zahrnuje také hlavní logistická centra dopravních společností. Naše sklady se rozkládají na více než 3 300 m2 skladovací plochy, která dává společnosti potenciál a umožňuje stálou dostupnost výrobků.

NÁŠ CIEĽ

Spoločnosť Timago sa zameriava na komplexnosť ponuky, aby svojim zákazníkom v Európe poskytovala neustály prístup k vysokokvalitným zariadeniam. Pozývame vás spolupracovať s nami.

STAŇTE SA NAŠÍM PARTNEROM

Kontaktujte naše oddelenie exportu telefonicky na čísle +48 33 499 50 01 alebo e-mailom: export@timago.com. Vaše údaje budú preposlané obchodnému zástupcovi, ktorý vás bude okamžite kontaktovať a predstaví vám našu ponuku, ako aj podmienky a výhody nášho partnerstva. Veríme v dlhodobú a prínosnú spoluprácu.

KDE NÁS NÁJDETE

Sídlo spoločnosti sa nachádza v meste Bielsko-Biała, sklady a logistika sú v Zabrze. Tento región – Sliezsko, je najväčšou priemyselnou oblasťou v Poľsku, ktorá zahŕňa aj hlavné logistické centrá dopravných spoločností. Naše sklady sa rozprestierajú na viac ako 3 300 m2 skladovacej plochy, čo spoločnosti dáva potenciál a umožňuje neustálu dostupnosť výrobkov.

O NOSSO OBJETIVO

A Timago aposta na abrangência da oferta, de forma a proporcionar aos seus clientes na Europa um acesso constante a equipamentos de elevada qualidade. Nós encorajamo-lo a cooperar conosco.

TORNE-SE NOSSO PARCEIRO

Contacte o nosso Departamento de Exportação pelo telefone +48334995001 ou através do e-mail: export@timago.com. Os seus dados serão encaminhados para um vendedor que entrará de imediato em contacto consigo para lhe apresentar a nossa oferta bem como as condições e vantagens da nossa parceria. Expressamos esperança numa cooperação frutifera e de longo prazo.

ONDE NOS ENCONTRAR

A sede da empresa está localizada em Bielsko-Biala, enquanto os armazéns e a logistica estão em Zabrze. A região Silésia, é o maior distrito industrial da Polónia, que inclui também os principais centros logisticos das empresas de transporte. Os nossos armazéns abrangem mais de 3300m2 de área de armazenamento, o que resulta no potencial da empresa e na disponibilidade constante de produtos.

NUESTRO OBJETIVO

Timago apuesta por una oferta completa que permita a sus clientes de Europa acceder en todo momento a equipos de alta calidad. Le animamos a colaborar con nosotros.

CONVIÉRTASE EN NUESTRO SOCIO

Diríjase a nuestro Departamento de Exportaciones por teléfono al +48 33 499 50 01 o por correo electrónico: export@timago.com. Enviaremos sus datos a un comercial que se pondrá en contacto con usted de inmediato para informarle de nuestros servicios, así como de las condiciones y ventajas de nuestra colaboración. Esperamos mantener una cooperación fructífera y duradera.

CDÓNDE ENCONTRARNOS

La sede de la empresa se encuentra en Bielsko-Biała, y los almacenes y la logística, en Zabrze. La región de Silesia es el principal enclave industrial de Polonia, donde se encuentran también los principales centros logísticos de las empresas de transporte. Nuestros almacenes cuentan con más de 3.300 m2 de espacio de almacenamiento, lo que supone para la empresa un gran potencial y una disponibilidad constante de productos.

IL NOSTRO OBIETTIVO

Timago punta sulla completezza dell'offerta, in modo da fornire ai propri clienti in Europa un accesso costante ad articoli di alta qualità. Ti invitiamo a collaborare con noi.

DIVENTA NOSTRO PARTNER

Contatta il nostro Ufficio Export telefonicamente al numero: +48 33 499 50 01 o via e-mail: export@timago.com. I tuoi dati saranno inoltrati a un addetto alle vendite che ti contatterà immediatamente per presentarti la nostra offerta, i termini e i vantaggi della nostra partnership. Confidiamo in una lunga e fruttuosa collaborazione.

DOVE TROVARCI

La sede centrale dell'azienda si trova a Bielsko-Biała, mentre i magazzini e la logistica sono situati a Zabrze. La nostra regione, la Slesia, è il più grande distretto industriale della Polonia, che comprende anche i principali centri logistici delle aziende di trasporto. I nostri magazzini offrono un'area di stoccaggio di oltre 3300 m2 di spazio, il che si traduce in una disponibilità di prodotti potenzialmente costante.

NAŠ CILJ

Timago se osredotoča na celovitost ponudbe, tako da svojim strankam v Evropi zagotavlja stalen dostop do visokokakovostne opreme. Vabimo vas k sodelovanju z nami.

POSTANITE NAŠ PARTNER

Vzpostavite stik z našim izvoznim oddelkom po telefonu: +48 33 499 50 01 ali po elektronski pošti: export@timago.com. Vaše podatke bomo posredovali prodajnemu referentu, ki vas bo kontaktiral in vam predstavil našo ponudbo kot tudi pogoje in prednosti našega partnerstva. Upamo na dolgoročno in uspešno sodelovanje.

KJE NAS NAJDETE

Sedež podjetja je v kraju Bielsko-Biała, skladišča in logistika pa se nahajajo v kraju Zabrze. Regija Šlezija je največje industrijsko območje na Poljskem, kjer se nahajajo tudi glavna logistična središča prevoznih podjetij. Več kot 3300 m2 skladiščnih površin našemu podjetju omogoča stalno razpoložljivost izdelkov.

NAŠ CILJ

Timago se fokusira na sveobuhvatnost ponude, kako bi svojim kupcima u Europi omogućio stalan pristup visokokvalitetnoj opremi. Potičemo vas da surađujete s nama.

POSTANITE NAŠ PARTNER

Kontaktirajte naš Odjel izvoza telefonom na +48 33 499 50 01 ili e-mailom: export@timago.com. Vaše podatke ćemo proslijediti prodavaču koji će Vas odmah kontaktirati kako bi Vam predstavio našu ponudu te uvjete i prednosti našeg partnerstva. Izražavamo nadu u dugoročnu i plodonosnu suradnju.

GDJE NAS NAĆI

Sjedište tvrtke nalazi se u Bielsko-Biała, dok su skladišta i logistika u Zabrzeu. Regija - Šleska, najveći je industrijski okrug u Poljskoj, koji uključuje i glavne logističke centre transportnih tvrtki. Naša skladišta se prostiru na preko 3300m2 skladišnog prostora što rezultira potencijalom tvrtke i stalnom dostupnošću proizvoda.

NAŠ CILJ

Timago se fokusira na sveobuhvatnost ponude, kako bi svojim kupcima u Evropi omogućio stalan pristup visokokvalitetnoj opremi. Ohrabrujemo vas da sarađujete sa nama.

POSTANITE NAŠ PARTNER

Kontaktirajte naš Odjel za izvoz putem telefona +48 33 499 50 01 ili putem e-maila: export@timago.com. Vaši podaci će biti proslijeđeni prodavaču koji će vas odmah kontaktirati kako bi vam predstavio našu ponudu kao i uslove i prednosti našeg partnerstva. Izražavamo nadu za dugoročnu i plodonosnu saradnju.

GDJE NAS NAĆI

Sjedište kompanije nalazi se u Bielsko-Białi, dok su skladišta i logistika u Zabrzeu. Regija - Šleska, najveća je industrijska četvrt u Poljskoj, koja uključuje i glavne logističke centre transportnih kompanija. Naša skladišta prostiru se na preko 3300 m2 skladišnog prostora, što rezultira potencijalom kompanije i stalnom dostupnošću proizvoda.

MŪSŲ TIKSLAS

„Timago“ didelį dėmesį skiria pasiūlymo visapusiškumui, siekdamas savo klientams Europoje suteikti nuolatinę prieigą prie aukštos kokybės įrangos. Raginame bendradarbiauti su mumis.

TAPKITE MŪSŲ PARTNERIU

Susisiekite su mūsų Eksporto skyriumi šiuo tel. Nr.: +48 33 499 50 01 arba el. paštu: export@timago.com . Jūsų duomenys bus perduoti pardavėjui, kuris nedelsdamas susisieks su Jumis ir pristatys mūsų pasiūlymą bei partnerystės sąlygas ir privalumus. Tikimės ilgalaikio ir reikšmingo bendradarbiavimo.

KUR MUS RASTI

Pagrindinė įmonės būstinė yra Bielsko-Biala mieste, o sandėliai ir logistika yra Zabžo mieste. Silezijos regionas – tai didžiausias Lenkijos pramonės rajonas, kuriam taip pat priklauso pagrindiniai transporto įmonių logistikos centrai. Mūsų sandėliai užima daugiau nei 3300m2 sandėliavimo ploto, o tai lemia įmonės potencialą ir nuolatinį produkcijos prieinamumą.

MŪSU MĒRĶIS

Timago koncentrējas uz piedāvājuma vispusību, lai nodrošinātu saviem klientiem Eiropā pastāvīgu piekļuvi augstas kvalitātes iekārtām. Mēs aicinām jūs sadarboties ar mums.

KĻŪSTIET PAR MŪSU PARTNERI

Sazinieties ar mūsu eksporta nodaļu pa tālruni +48 33 499 50 01 vai e-pastu: export@timago.com. Jūsu dati tiks pārsūtīti pārdevējam, kurš nekavējoties sazināsies ar jums, lai iepazīstinātu ar mūsu piedāvājumu, kā arī mūsu sadarbības nosacījumiem un priekšrocībām. Izsakām cerību uz ilgtermiņa un auglīgu sadarbību.

KUR MŪS ATRAST

Uzņēmuma galvenā mītne atrodas Bielsko-Bialā, savukārt noliktavas un loģistika atrodas Zabže. Šis reģions - Silēzija, ir lielākais rūpnieciskais rajons Polijā, kurā atrodas arī galvenie transporta uzņēmumu loģistikas centri. Mūsu noliktavas aizņem vairāk nekā 3300 m2 noliktavu platības, kas nodrošina uzņēmuma potenciālu un pastāvīgu produktu pieejamību.

MEIE EESMÄRK

Timago keskendub terviklikule pakkumisele, et klientidel Euroopas oleks pidev juurdepääs kvaliteetsetele seadmetele. Võta meiega koostöö osas julgelt ühendust!

HAKKA MEIE PARTNERIKS

Võtke ühendust meie ekspordiosakonnaga telefonil +48 33 499 50 01 või e-posti teel: export@timago.com. Teie andmed edastatakse müügiesindajale, kes võtab teiega koheselt ühendust, et tutvustada meie tooteid ning partnerluse tingimusi ja eeliseid. Töötame pika ja eduka koostöö nimel.

KUS ME ASUME

Ettevõtte peakontor asub Bielsko-Białas, laod ja logistika aga Zabrzes. Sileesia piirkond on Poola suurim tööstuspiirkond, kuhu kuuluvad ka transpordiettevõtete peamised logistikakeskused. Meie ladu asub 3300m2 pinnal, tänu millele on ettevõttel potentsiaali ja võimaladab pideva toodete saadavuse.

VÅRT MÅL

Timago fokuserer på omfanget av tilbudet, for å gi sine kunder i Europa konstant tilgang til utstyr av høy kvalitet. Vi oppfordrer deg til å samarbeide med oss.

BLI VÅR PARTNER

Kontakt vår eksportavdeling på telefon +48 33 499 50 01 eller på e-post: export@timago.com. Dine data vil bli videresendt til en selger som umiddelbart vil kontakte deg for å presentere vårt tilbud samt vilkår og fordeler ved vårt samarbeid. Vi uttrykker håp om et langsiktig og fruktbart samarbeid.

HVOR FINNER DU OSS

Selskapets hovedkontor ligger i Bielsko-Biała, mens lager og logistikk ligger i Zabrze. Regionen - Schlesien, er det største industriområdet i Polen, som også inkluderer de viktigste logistikksentrene til transportselskaper. Våre lagre dekker over 3300m2 med lagringsplass, noe som resulterer i selskapets potensial og konstant tilgjengelighet av produkter.

TAVOITTEEMME

Timago keskittyy tarjontansa laajuuteen tarjotakseen asiakkailleen Euroopassa jatkuvasti korkealaatuisia laitteita. Kannustamme teitä yhteistyöhön kanssamme.

TULKAA KUMPPANIKSEMME

Ottakaa yhteyttä vientiosastoomme puhelimitse numeroon +48 33 499 50 01 tai sähköpostitse: export@timago.com. Tietonne välitetään myyjälle, joka ottaa teihin välittömästi yhteyttä ja esittelee tarjontamme sekä kumppanuutemme ehdot ja edut. Toivomme pitkäaikaista ja hedelmällistä yhteistyötä.

MISTÄ LÖYDÄT MEIDÄT

Yrityksen pääkonttori sijaitsee Bielsko-Białassa ja varastot ja logistiikkakeskus Zabrzessa. Sleesia on Puolan suurin teollisuusalue, johon kuuluvat myös kuljetusyritysten tärkeimmät logistiikkakeskukset. Varastossamme on yli 3 300 m2 varastotilaa, mikä mahdollistaa yrityksen potentiaaliin ja jatkuvan tuotteiden saatavuuden.

VÅRT MÅL

Timago fokuserar på ett heltäckande erbjudande för att kunna erbjuda sina kunder i Europa ständig tillgång till högkvalitativ utrustning. Vi uppmuntrar dig att samarbeta med oss.

BLI VÅR PARTNER

Kontakta vår exportavdelning på telefon +48 33 499 50 01 eller via e-post: export@timago.com . Dina uppgifter kommer att vidarebefordras till en säljare som omedelbart kontaktar dig för att presentera vårt erbjudande samt villkor och fördelar med vårt partnerskap. Vi hoppas på ett långsiktigt och givande samarbete.

VAR DU KAN HITTA OSS

Företagets huvudkontor ligger i Bielsko-Biała, medan lager och logistik finns i Zabrze. Regionen Schlesien är det största industridistriktet i Polen, som också inkluderar transportföretagens viktigaste logistikcentra. Våra lager täcker över 3300 m2 lagringsutrymme, vilket resulterar i företagets potential och ständiga tillgång till produkter.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Η Timago εστιάζει στην πληρότητα της προσφοράς, ώστε να παρέχει στους πελάτες της στην Ευρώπη συνεχή πρόσβαση σε εξοπλισμό υψηλής ποιότητας. Σας ενθαρρύνουμε να συνεργαστείτε μαζί μας.

ΓΙΝΕΤΕ Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΣ

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξαγωγών μας τηλεφωνικά στο +48 33 499 50 01 ή μέσω e-mail: export@timago.com . Τα δεδομένα σας θα προωθηθούν σε έναν πωλητή ο οποίος θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να παρουσιάσει την προσφορά μας καθώς και τους όρους και τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας μας. Εκφράζουμε την ελπίδα για μία μακροπρόθεσμη και γόνιμη συνεργασία.

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στο Bielsko-Biała, ενώ οι αποθήκες και τα logistics βρίσκονται στο Zabrze. Η περιοχή - Silesia, είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή στην Πολωνία, η οποία περιλαμβάνει επίσης τα κύρια κέντρα logistics των εταιρειών μεταφορών. Οι αποθήκες μας καλύπτουν πάνω από 3300m2 αποθηκευτικού χώρου, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την ενδυνάμωση των δυνατοτήτων της εταιρείας και τη συνεχή διαθεσιμότητα των προϊόντων.

CÉLUNK

A Timago a kínálat átfogó voltára összpontosít, hogy európai ügyfelei számára állandó hozzáférést biztosítson a kiváló minőségű eszközökhöz. Együttműködési szándékát örömmel fogadjuk.

LEGYEN A PARTNERÜNK

Lépjen kapcsolatba Export részlegünkkel a +48 33 499 50 01 telefonszámon vagy írjon e-mailt az export@timago.com címre. Adatait továbbítjuk egy értékesítő kollégának, aki azonnal felveszi Önnel a kapcsolatot, és bemutatja ajánlatunkat, valamint a partnerség feltételeit és az azzal járó előnyöket. Bízunk benne, hogy együttműködésünk hosszú távú és eredményes lesz.

LOKÁCIÓNK

A cég központja Bielsko-Białában, a raktárak és a logisztika Zabrzében található. Szilézia Lengyelország legnagyobb ipari körzete, ez a régió ad otthont a közlekedési vállalatok fő logisztikai központjainak is. Raktáraink több mint 3300 m2 raktárterületet foglalnak magukban, mely növeli a vállalatban rejlő potenciált és folytonos termékelérhetőséget biztosít.

OBIECTIVUL NOSTRU

Timago se concentrează pe caracterul cuprinzător al ofertei, astfel încât să ofere clienților săi din Europa acces constant la echipamente de înaltă calitate. Vă încurajăm să colaborați cu noi.

DEVENIȚI PARTENERUL NOSTRU

Contactați Departamentul de Export al companiei noastre la numărul de telefon la +48 33 499 50 01 sau prin e-mail: export@timago.com. Detaliile dvs. vor fi transmise unui agent de vânzări care vă va contacta imediat pentru a vă prezenta oferta noastră, precum și condițiile și avantajele parteneriatului nostru. Ne dorim o cooperare fructuoasă și de lungă durată.

UNDE NE PUTEȚI GĂSI

Sediul companiei este situat în Bielsko-Biała, în timp ce depozitele și serviciile logistice se află în Zabrze. Regiunea - Silezia, este cel mai mare district industrial din Polonia, care include și principalele centre logistice ale companiilor de transport. Depozitele noastre acoperă peste 3300m2 de spațiu de depozitare, ceea ce se traduce în potențialul companiei și o disponibilitate constantă a produselor.

НАШАТА ЦЕЛ

Timago се фокусира върху изчерпателността на офертата, за да осигури на своите клиенти в Европа постоянен достъп до висококачествено оборудване. Препоръчваме Ви да си сътрудничите с нас.

СТАНЕТЕ НАШ ПАРТНЬОР

Свържете се с нашия отдел за износ: телефон +48 33 499 50 01 или по имейл: export@timago.com. Вашите данни ще бъдат предадени на търговец, който незабавно ще се свърже с Вас, за да ви представи нашата оферта, както и условията и предимствата на нашето партньорство. Изразяваме надежда за дългосрочно и ползотворно сътрудничество.

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ

Седалището на компанията се намира в Билско-Бяла, а складовете и логистиката са в Забже. Регионът - Силезия, е най-големият индустриален район в Полша, който включва и основните логистични центрове на транспортните компании. Нашите складове обхващат над 3300m2 складови площи, което води до потенциал на компанията и постоянна наличност на продукти.

ONS DOEL

Timago richt zich op de volledigheid van het aanbod, zodat haar klanten in Europa altijd toegang hebben tot hoogwaardige apparatuur. Wij moedigen u aan om met ons samen te werken.

WORD ONZE PARTNER

Neem telefonisch contact op met onze Export afdeling op +48 33 499 50 01 of per e-mail: export@timago.com. Uw gegevens worden doorgestuurd naar een verkoper die onmiddellijk contact met u opneemt om ons aanbod en de voorwaarden en voordelen van ons partnerschap te presenteren. Wij hopen op een langdurige en vruchtbare samenwerking.

WAAR KUNT U ONS VINDEN

De hoofdzetel van het bedrijf is gevestigd in Bielsko-Biała, terwijl de magazijnen en logistiek zich in Zabrze bevinden. De regio Silezië is het grootste industriële district in Polen en omvat ook de belangrijkste logistieke centra van transportbedrijven. Onze magazijnen omvatten meer dan 3300m2 opslagruimte. Dit resulteert in het potentieel van het bedrijf en de constante beschikbaarheid van producten.

UNSER ZIEL

Timago legt den Schwerpunkt auf Vollständigkeit des Angebots, um seinen Kunden in Europa jederzeit Zugriff auf qualitativ hochwertige Geräte zu ermöglichen. Wir möchten Sie dazu ermutigen, mit uns zusammenzuarbeiten.

WERDEN SIE UNSER PARTNER

Kontaktieren Sie unsere Exportabteilung telefonisch unter +48 33 499 50 01 oder per E-Mail: export@timago.com. Ihre Daten werden an einen Vertriebsmitarbeiter weitergeleitet, der sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzt, um Ihnen unser Angebot sowie die Konditionen und Vorteile unserer Partnerschaft vorzustellen. Wir hoffen auf eine langfristige und fruchtbare Zusammenarbeit.

WO SIE UNS FINDEN

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bielsko-Biała, Lager und Logistik befinden sich in Zabrze. Die Region Schlesien ist das größte Industriegebiet in Polen, zu dem auch die wichtigsten Logistikzentren der Transportunternehmen gehören. Unsere Lager umfassen über 3300 m2 Lagerfläche, wodurch das Leistungsvermögen des Unternehmens und die ständige Verfügbarkeit der Produkte gewährleistet werden.

VORES MÅL

Timago fokuserer på omfanget af tilbuddet for at give sine kunder i Europa konstant adgang til udstyr af høj kvalitet. Vi opfordrer dig til at samarbejde med os.

BLIV VORES PARTNER

Kontakt vores eksportafdeling på telefon på +48 33 499 50 01 eller på mail: export@timago.com. Dine data vil blive videregivet til en sælger, som straks vil kontakte dig for at præsentere vores tilbud samt vilkår og fordele ved vores partnerskab. Vi udtrykker håb om et langsigtet og frugtbart samarbejde.

HVOR FINDER MAN OS

Virksomhedens hovedkvarter ligger i Bielsko-Biała, mens lagre og logistik er i Zabrze. Regionen - Schlesien, er det største industridistrikt i Polen, som også omfatter transportvirksomhedernes vigtigste logistikcentre. Vores lagre dækker over 3300m2 lagerplads, hvilket resulterer i virksomhedens potentiale og konstante tilgængelighed af produkter.

НАША МЕТА

Компанія Timago приділяє особливу увагу комплексному підходу до пропозиції, щоб забезпечити своїм клієнтам в Європі постійний доступ до високоякісного обладнання. Ми запрошуємо вас до співпраці.

СТАНЬТЕ НАШИМ ПАРТНЕРОМ

Зв'яжіться з нашим відділом експорту за телефоном +48 33 499 50 01 або електронною поштою: export@timago.com. Ваші дані будуть надані менеджеру з продажів, який негайно зв’яжеться з вами, щоб ознайомити з нашою пропозицією, а також умовами та перевагами потенційного партнерства. Висловлюємо надію на тривалу та плідну співпрацю.

ЯК НАС ЗНАЙТИ

Штаб-квартира компанії знаходиться в м. Бельсько-Бяла, Польща, а склади і логістика - в м. Забже. Регіон Сілезії, є найбільшим промисловим районом Польщі, до складу якого також входять основні логістичні центри транспортних компаній. Наші склади площею понад 3300 м² сприяють розвитку потенціалу компанії та постійній наявності продукції.